Výrobky pro zelené střechy

Extenzivní vegetační rohože Stomat a sazenice rozchodníků Stocut

Klimaticky adaptované rostliny s českým původem

Rostliny dodávané se skladbami Envilope garantují český původ s nejlepší prognózou dalšího růstu. Předpěstované rohože Stomat jsou skvělou variantou jak dosáhnout okamžitého efektu, minimalizovat údržbu i riziko eroze.

Extenzivní střešní substrát EnviSub

Vyhovuje potřebám suchomilné vegetace a je odolný vůči erozi

Složení substrátu EnviSub reflektuje typ skladby a je upraveno v závislosti na sklonu střechy. Směs je připravená na míru suchomilným rostlinám a naopak nevyhovuje rostlinám náletovým = nežádoucím.

Hybridní deska Enviboard

Hydroakumulační technická vrstva zabezpečující optimální absorbci a odtok vody.

Svými vlastnostmi zajišťuje rostlinám zásobu vody a prostředí nejvíce podobné substrátu. Použitím hybridní desky Enviboard ve skladbě extenzivní zelené střechy zabezpečíte akumulaci vody při nižší celkové váze. Enviboard 20 v plně nasyceném stavu = 13 kg/m² v porovnání s 2 cm substrátu = 25 kg/m². Vstupní surovinou pro výrobu desky Enviboard je textilní recyklát vyráběný z odpadních plastů. Jedná se o ryze český produkt cirkulárního hospodářství, který je šetrný k životnímu prostředí.

LCA hodnocení hybridní desky Enviboard.
Množství vypouštění skleníkových plynů – Global Warming Potential (GWP).
Enviboard 2000 – 1,55 kg CO2 ekv. / FU
Enviboard 3000 – 2,33 kg CO2 ekv. / FU
Dokument posouzení environmentálního dopadu výroby desek, je dostupný na vyžádání.

Technický list ke stažení

Protipožární deska Fire Protect 50

Protipožární hydroakumulační technická vrstva

štění o nešíření požáru (klasifikované jako BROOF t3) je vydáno ke skladbám, kde hydroakumulační vrstvu tvoří deska Fire Protect o tloušťce 50 mm. Použití substrátu je variantní ve vrstvě 30–100 mm. Deska Fire Protect 50 má schopnost zadržet 26 litrů dešťové vody / m². Navrhování zelené střechy s využitím desky Fire Protect doporučujeme přenechat technické podpoře Envilope. Následkem chybného návrhu může být nadměrný růst náletových rostlin, náročná údržba nebo přemokření a úhyn suchomilné vegetace.

Drenážní vrstva EnviDrain

Zabezpečuje odtok přebytečné vody a drobně také akumulaci

Průměrná vodní kapacita nopových folií, dříve běžně používaných pro extenzivní zelené střechy je 3,5 l/m². Hybridní deska Enviboard se shodnou konstrukční výškou a drenážní funkcí má vodní kapacitu 12 l/m2. Použití skladby s nopovou fólií je z tohoto důvodu méně výhodné ve vztahu k mikroklimatu i prosperitě rostlin. Výrobek EnviDrain je navržen pro zatížení navazujícími vrstvami a nepodléhá opotřebení tlakem. Zabezpečuje retenční funkci po celou dobu životnosti střešního pláště.

Separační vrstva EnviTex

Slouží jako separační a ochranná vrstva

Gramáž geotextilie ovlivňuje zejména míru ochrany hydroizolační vrstvy během montážních prací. Výrobek EnviTex je materiál dlouhodobě ověřený při realizacích zelených střech.

Ochrana proti prorůstání kořínků RoofBarier

Doplňková vrstva pro hydroizolace bez atestu

Naprostá většina moderních hydroizolačních materiálů pro střechy je atestována proti prorůstání kořínků. Zůstává však nutnost vždy ověřit tento atest v technickém listu výrobce. Nevyhovující podkladní materiál může být doplněn o dodatečnou ochranu ve formě folie RoofBarier zabraňující prorůstání.

Protierozní stabilizační systémy pro šikmé střechy

Zabezpečují stabilizaci substrátu ve sklonech 10–30°

Stabilizaci ostrohranného substrátu zajišťují systémové geomříže, geobuňky nebo plastová hnízda. Návrh vhodného typu konstrukčních prvků včetně kotevních bodů připraví projekční ateliér Envilope. Střechy se sklonem nad 30° jsou v Envilope navrhovány vždy zcela individuálně s ohledem na konstrukci a lokální podmínky.

Kačírkové a okrajové lišty

Systémové segmentace vegetačních a technických zón

Profesionální řešení separace vegetační skladby a kačírkových obsypů. Využití nachází také při segmentaci rozsáhlých ploch mírně sklonitých zelených střech.

Kotevní body protierozního systému EnviFix a EnviDrill

Pro šikmé střechy

U šikmých střech je nutný návrh protierozního systému. Techničtí specialisté Envilope jsou připraveni vypracovat technický návrh kotvení protierozního systému nezbytného pro zelené střechy se sklonem větším než 10°. Kotvící sady EnviFix a EnviFix Field jsou zobrazeny v detailech D5 a D6 skladby Extensive Slope 30.

Systémy ochrany proti pádu osob

Pro ploché i šikmé střechy

Také pro bezplatný profesionální návrh systému TOPSAFE je možné obrátit se přímo na techniky Envilope.

Obsypové kamenivo

Použití obsypového kameniva zabraňuje erozi substrátu a úhynu rostlin

V místech exponovaných proudem větru, obslužných pěšin a stinných míst doporučujeme použití kameniva, které zajistí stálost realizovaného výsledku. Kamenivo nejmenších frakcí může být použito také k obsypu sazenic v ploše. Tím je substrát částečně ochráněn před zvětráváním drobných organických částic..

Vpusti a šachty pro zelené střechy

Odpovídající a kvalitní příslušenství TOPWET zabezpečuje bezproblémovou a dlouhou životnost

Zelené střechy mají vysokou zádržnou schopnost, a proto je u nich nutno výrazně dbát na kvalitní dobře provedenou izolaci včetně systémového příslušenství zabezpečující odtok přebytečné vody.